Gezinshuis Zaodland

“Als gezinshuisouders is ons werk tegelijk ons gewone leven met en voor ‘onze’ kinderen.” –Theo & Petra van Putten

Onze visie

HELPING YOU FIND YOUR TRUE SELF

koken
Tekenen

Onze missie

Vanuit een veilige gezinssituatie en een transparant leefklimaat geven wij kinderen positieve en oprechte aandacht, waardoor zij zich geliefd en gezien voelen, omdat we geloven dat dat wat je aandacht geeft, groeit. Hierdoor creëren we voor hen de mogelijkheid om in het hier en nu voortdurend op zoek te mogen zijn naar hun eigen identiteit. We willen kinderen helpen om zichzelf te mogen zijn, door als gezinshuisouders ook zelf echt en authentiek te zijn, met als doel dat zij opgroeien tot volwassen mensen die weten wie ze zijn en wie ze niet zijn.

See the able
Not the lable

Onze kernwaarden

 • We geven vooral aandacht aan positieve zaken, want wat je aandacht geeft, groeit. We weten dat er tien complimenten nodig zijn om 1 punt van kritiek te compenseren.
 • We reiken kinderen grenzen aan, waarbinnen zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Wanneer zij buiten die grenzen gaan, geven wij hen geen straf, we laten ze de consequenties ervaren van hun eigen gedrag, om ze op die manier te helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.
 • We geven het kind de ruimte om zeker binnen het gezinshuis, kind te mogen zijn passend bij zijn sociaal emotionele leeftijd. Wanneer het kind buiten het gezinshuis is zullen we het helpen zoveel mogelijk leeftijdsadequaat gedrag te laten zien. Maar daarnaast zullen we ook altijd op zoek gaan naar passend onderwijs, waardoor een kind niet boven zijn eigen vermogen hoeft te kunnen functioneren.
 •  Elk kind krijgt de mogelijkheid om op zijn eigen tijd en tempo zijn eigen proces te hebben. We zullen het kind niet forceren door hem voortdurend aan angsten bloot te stellen of dingen van hem over te nemen. We volgen daarbij het proces van de rups die een vlinder wordt. De vlinder leert alleen zelf vliegen, wanneer hij op eigen kracht uit zijn cocon zal komen. Wanneer je dit proces wilt versnellen door de vlinder uit zijn cocon te halen, zullen de vleugels niet sterk genoeg zijn om te kunnen vliegen. We zullen het kind dan ook nooit dwingen om dingen tegen zijn of haar zin maar gaan niet mee in de angst en proberen door weerstanden heen te gaan. We zullen het kind nooit overvragen. Het kind hoeft geen kopie van ons te worden, maar mag zijn eigen origineel zijn.
 • We luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, in woorden of gedrag. En we zullen hun grenzen respecteren. Als ze ergens (nog) niet aan toe zijn, is het oké.
 • We zijn in het contact met kinderen relatiegericht en niet prestatiegericht.
 • We begeleiden de kinderen met de handen op de rug. We laten ze zelf doen wat ze zelf kunnen doen en helpen ze bij wat ze nog niet kunnen. We zullen alleen iets van hen overnemen als het onmogelijk voor het kind is om het zelf te doen. Op deze manier willen wij hun gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfstandigheid zoveel mogelijk ontwikkelen en helpen opbouwen. Eigen succeservaringen zijn een motivatie voor kinderen om hierin te groeien.
 • We benaderen de kinderen vanuit de geweldloos verzet methode. We geven daarbij de illusie van controle op, omdat we geloven dat je een kind niet onder controle kunt houden maar dat dit ook niet nodig en heilzaam is voor het kind. We vinden ook het ook belangrijk om het ‘ijzer te smeden als het koud is’, dat wil zeggen, we praten problemen altijd uit met kinderen, maar wel op momenten dat ze in hun ‘widow of tolerance’ zitten. Op deze manier kunnen zij en wij ervoor zorgen dat we niet vanuit emotie gaan reageren, maar de ruimte nemen om het kind te begrijpen wat hij met zijn gedrag wil zeggen.
 • We benaderen kinderen vanuit de stelling: ‘See the able, not the label.’ We willen kinderen helpen om te ontdekken wie er onder het etiket zit wat er mogelijk op hen geplakt is. We willen kinderen leren dat zij niet hun beperking zijn en hen uitdagen en aanmoedigen om beperkingen te overwinnen en te accepteren waar hun grens zit.
 • We willen elk kind een behandeling bij chiropractie aanbieden, om ze te helpen hindernissen te overwinnen en meer in balans te komen met zichzelf. We zien dat de meeste jongeren te maken hebben met blijvende geboortereflexen, die hen afremmen in hun sociaal emotionele groei. Waar mogelijk willen we kinderen helpen om zonder medicatie te kunnen leven, wat ze dichter bij hun ware zelf brengt. En ze de mogelijkheid bieden om hun geboortereflexen op te laten heffen, waardoor het sociaal emotionele plafond eraf gaat en ze door kunnen groeien.
 • Elk kind is uniek. We hebben dan ook niet voor elk kind een standaardaard aanpak, maar we geven het kind op individueel niveau wat hij nodig heeft. Zij mogen zichzelf zijn en we zullen ze niet vergelijken met anderen. Zo leren zij niet een ander te worden, maar zichzelf.
 • We (ver)oordelen kinderen niet maar we spiegelen hen, stellen vragen, proberen hun gedrag te vertalen en we ondertitelen het voor ze, zodat zij zichzelf beter begrijpen en woorden gaan vinden voor wat er in hen leeft.
 • We geloven dat al onze kinderen een of meerdere trauma’s hebben meegemaakt, en dus verwond zijn. We weten dat verwonde mensen, anderen verwonden vanuit hun pijn. Daarom zullen wij negatieve acties van kinderen richting ons niet persoonlijk opvatten, maar het zien in de context van zijn problematiek. Dit geldt ook voor het gedrag van de ouders van de kinderen, ook dit wordt beïnvloed door de trauma’s die zij hebben meegemaakt.
 • We willen de pijn die een kind lijdt, door het groeiproces dat hij doormaakt, niet van hem wegnemen, want elk kind heeft recht op zijn eigen pijn. We willen vooral naast het kind staan wanneer het lijdt.
 • We geven de ouders en andere verwanten van het kind, een belangrijke plek, omdat het de wortels zijn van het kind en omdat het mensen zijn die onlosmakelijk verbonden zijn aan het kind. We zullen dus te allen tijde loyaal zijn aan ouders en andere verwanten. Het kind krijgt de ruimte om alles te mogen zeggen over zijn familie, wij zullen het kind erkenning geven en troosten waar nodig, maar zullen nooit zijn familie in een negatief daglicht stellen.
 • We vinden het belangrijk om kinderen kennis aan te reiken over natuur, milieu, duurzaamheid, gezondheid. We willen kinderen helpen fysiek en mentaal gezond te zijn of te worden. We zullen kinderen gezonde voeding aanbieden. Wanneer ze oud genoeg zijn om zelf te kunnen beslissen, mogen ze snoep en suikers kopen, maar blijven we wel het gesprek hierover met ze aangaan.
 • In het gezinshuis vragen we van iedereen om respect voor de ander te hebben en iedereen te accepteren, ongeacht geloof, ras, seksuele geaardheid enz. Iedereen is anders en dat is goed. We willen kinderen ook helpen om zichzelf te vinden door open gesprekken te hebben over al deze onderwerpen.
 • We willen kinderen helpen om voor zichzelf het doel van hun bestaan, de zin van hun leven, te ontdekken. Dit willen we vooral doen door een open gesprek met ze hierover aan te gaan.
 • We willen kinderen ook helpen door ze de mogelijkheid te geven om activiteiten buiten het gezinshuis te doen, zoals sport, een hobby, een kinderkamp, naar een logeergezin gaan of andere activiteit. Daarbij vinden we het een voorwaarde dat de plek waar het kind heen gaat, het kind op dezelfde manier zal benaderen, dus vanuit onze visie, missie en kernwaarden. Hiermee voorkomen we dat een kind in een loyaliteitsconflict komt of verward raakt.

Doelen

Ons belangrijkste opvoedingsdoel is kinderen te leren dat ze welkom zijn en geliefd door Vader God, hun ouders en anderen en dat ze van zichzelf leren houden.

Wij streven ernaar dat iedere jeugdige zich bij ons thuis voelt en zich gewaardeerd weet. Daardoor kan er een herstelproces
beginnen.

Wij helpen het kind daar waar mogelijk, de relaties met familieleden, te handhaven, te herstellen of te verdiepen. Wij helpen hen loyaal te zijn aan hun eigen gezin van herkomst.

Wij willen kinderen leren ontdekken wie ze zijn en wat ze willen en kunnen op weg naar volwassenheid.

Menu